Ochrana osobních údajů

Poučení subjektů údajů

o zpracování a ochraně osobních údajů správcem

a o právech subjektů údajů

 

Vážení klienti, v souvislosti s platnou vnitrostátní právní úpravou a předpisy EU, Vám sděluji následující informace, jež se týkají zpracování osobních údajů, jež v rámci své činnosti zpracovávám, a informace o Vašich právech, resp. právech subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovávám.

 

I.

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Mgr. Alena Jindrová, advokátka, se sídlem Růžová 1261/6, 40801 Rumburk, IČ: 71357556

 

poštovní adresa: Růžová 1261/6, 40801 Rumburk, IČ: 71357556

e-mailová adresa: jindrova@ak-jindrova.cz

tel.: 602455448

ID datové schránky: hwvx782

 

II.

Základní zásady zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 (dále jen GDPR), tedy v souladu se zásadou zákonnosti, k účelu k němuž byly získány a po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování a pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů a správce.

 

Správce je, mimo povinností uložených mu nařízením GDRP, vázán na základě vnitrostátních právních předpisů povinností mlčenlivosti a pokyny klienta. Osobní údaje, ani jiné údaje klientem sdělené tedy bez pokynu klienta nejsou, vyjma případů povinnosti stanovené Správci právními předpisy, předávány, sdělovány, ani zpřístupněny třetím osobám ani veřejnoprávním orgánům.

 

Správce uchovává osobní údaje jak v elektronické, tak vlistinné podobě za přiměřených bezpečnostních opatření tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu k osobním údajům, nebo k neoprávněnému získání, zničení, či poškození osobních údajů. Komunikace v elektronické podobě (e-mail) není, mimo obecnou zákonnou ochranu listovního tajemství, Srávcem zabezpečena, proto Správce žádá klienty, aby tuto skutečnost brali při elektronické komunikaci v úvahu.

 

III.

Kategorie zpracováváných osobních údajů

 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů pro tyto účely:

 

1. Plnění smlouvy jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6 písm. b) GDPR)

 

Správce zpracovává osobní údaje klienta, jež jsou nezbytné pro poskytnutí klientem požadovaných právních služeb, např.:

 • kontaktní údaje

 • platební údaje

 • identifikační údaje,

 • údaje o majetkových, rodinných, či zdravotních poměrech klienta

  v závislosti na obsahu poskytnutých právních služeb.

 

2. Ochranu oprávněných zájmů klienta, případně Správce (čl. 6 písm. f) GDPR)

 

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů klienta, zpracovává Správce osobní údaje třetích osob, např.:

 • kontaktní údaje

 • platební údaje

 • identifikační údaje,

 • údaje o majetkových, rodinných, či zdravotních poměrech,

  jež mu jsou sděleny, předány, nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytovanou právní službou dotčenou třetí osobou, právním zástupem třetí osoby, klientem, jinou ososbou, nebo veřejnoprávními orgány, např. v rámci předsmuvních a smluvních jednání, korespondence, nebo v rámci soudního či správního řízení.

 

Osobní údaje, zpracováváné v rámci poskytování právní služby, včetně výstupů poskytnutých právních služeb jsou archivovány pro účely ochrany oprávněných zájmů klientů a Správce.

 

3. Plnění právních povinností správce (čl. 6 písm. c) GDPR)

 

Z důvodu plnění zákonné povinnosti, pro daňové účely a účely vedení a archivace účetnictví zpracovává Správce osobní údaje na veškerých vydaných daňových dokladech a v případě bezhotovostních plateb zpracovává Správce i číslo bankovního účtu a informace spojené s bezhotovostní platbou, v rámci evidence příchozích a odchozích plateb.

 

IV.

Předávání osobních údajů

 

Zpracovávané údaje jsou zpracovávány pouze pro účely, k nimž byly získány a pouze v rámci poskytování právní služby. Osobní údaje klienta, či třetích osob, jsou Správcem předávány třetím osobám, či orgánům pouze v rámci poskytování právní služby, dle pokynů klienta a pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytnutí právní služby (např. komunikace se soukromoprávními, či veřejnoprávními subjekty, podání soudům a správním orgánům, evidence knihy o prohlášeních o pravosti podpisu).

Osobní údaje Správce předává třetím osobám, či orgánům pouze na základě nezbytnosti předání takových údajů:

 • pro plnění smlouvy jejíž stranou je klient,

 • pro účely ochrany oprávněných zájmů klienta

 • a nebo v případě, že povinnost předání či zpřístupnění určitých osobních údajů stanoví Správci zákon.

 

V.

Doba zpracování

 

Zpracovávané osobní údaje jsou společně s dokumentací poskytnuté právní služby Správcem archivovány po dobu 10-ti let ode dne ukončení poskytování právní služby.

 

VI.

Poučení o právech subjektu údajů

 

Subjekt údajů, jež jsou Správcem zpracovávány má vůči Správci následující práva:

 

Práva subjektu údajů vůči Správci osobních údajů

 • Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má právo získat přístup k těmto údajům, včetně kopie těchto údajů a má právo získat informaci:

o účelu zpracování

o kategorii osobních údajů

o příjemci osobních údajů

o době uložení, nebo o jejím určení

o zdroji osobních údajů,jestiže údaje nebyly získány od subjektu údajů

o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

 

 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce opravu, nebo doplnění nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

 • Subjekt údajů má právo požadovat výmaz osobních údajů, které se ho týkají, za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR.

 • Subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR.

 • Správce je povinen ozámit jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy, výmazy, nebo omezení zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné, nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR

 • Subjekt údajů má dle čl. 21 GDPR z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, jež jsou zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro výkon úkolů veřejného zájmu při výkonu veřejné moci, z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

  Správce na základě takové námitky takové osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo jsou potřebné pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

  Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu Správce na základě této námitky dále nezpracovává. (Správce prohlašuje, že jím zpracováváné osobní údaje nejsou zpracovávány ani předávány pro účely přímého marketingu)

 • Subjekt údajů má právo za podmínek stanovených včl. 22 GDPR nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky, nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 • V případě, že dojde k narušení bezpečnosti zpracování osobních údajů a je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, především konkrétního subjektu údajů, Šsprávce tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijal.

   

Správní a soudní ochrana zákonnosti zpracování osobních údajů

 

 • Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (GDPR).

 • Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každá fyzická nebo právnická osoba právo na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká, nebo pokud se dozorový orgán stížností nezabývá, nebo stěžovatele do tří měsíců neinformuje o pokroku ve věci.

 • Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle nařízení (GDPR) byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

 

Právo odvolat souhlas

 • Subjekt údajů má právo kdykoli, i bez uvedení důvodu, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsou na základě takového souhlasu zpracovávány.