Odměna

 

Smluvní odměna advokáta

    Cena za advokátem poskytnuté služby může být stanovena na základě dohody stran, advokáta a klienta. Odměna advokáta se v takovém případě odvíjí zejména od hodnoty věci, jež je předmětem právní služby, či od věcné či časové náročnosti poskytnutých právních služeb. Smluvní odměnu lze dohodnout jako 

 

  • úkonovou (za každý, pro klienta provedený úkon)
  • časovou ( dle času potřebného pro provedení právní služby při stanovené sazbě za hodinu práce advokáta)
  • jednorázovou
  • paušální v případě že klient požaduje pravidelné poskytování právních služebje možno odměnu advokáta dohodnout jako předem stanovenou úhradu za určité období, bez přímé vazby na konkrétní rozsah poskytnutých služeb v tom kterém období.

 

    Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje advokáta, vynaložené v souvislosti s poskytovanou právní službou ( soudní poplatky, náklady na zpracování znaleckých posudků, cestovní náklady, poštovné a pod.)

 

    Před převzetím věci, zpravidla  v rámci první konzultace, je klient informován o předpokládaném rozsahu právní služby a předpokládané výši odměny advokáta, je-li to možné, je rovněž informován o dalších předvídatelných nákladech, jež klientovi v souvislosti v vyřizováním předmětné záležitosti moho vzniknout.

 

Mimosmluvní odměna advokáta

    V případě, že není mezi advokátem a klientem dohodnuto jinak, určí se cena za advokátem poskytnutou službu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/2000 Sb.. převážně dle hodnoty věci, ve které advokát službu poskytuje, případně podpůrně, či analogicky, způsobem touto vyhláškou stanoveným. Odměna advokáta dle tohoto předpisu je vždy účtována za úkon právní služby.