Odměna advokáta

Orientační ceník vybraných právních služeb:

(V každém konrétním případě bude klient informovám o výši odměny před poskytnutím právní služby)
 

Obecná právní konzultace.. 500 Kč/hodina

Úplatná smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem (Smlouva kupní):

do hodnoty 100.000,-Kč .................... 3.000,- Kč

do hodnoty 2.000.000,- Kč .................6.000,- Kč

do hodnoty 5.000.000,- Kč..................8.000,- Kč

 

Advokátní úschova finančních prostředků a listin:

(zejména při realizaci úhrady kupní ceny v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitostem)
 

Úschova do částky 100.000,- Kč ......  2.000,- Kč;

Úschova do částky 2.000.000,- Kč .... 6.000,- Kč

Úschova do částky 5.000.000,- Kč....  8.000,- Kč 

 

Bezúplatná smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem (Smlouva darovací):

 

Bez věcného břemene a jiných doplňujících ujednání...................................................5.000,- Kč

S věcným břemenem, předkupním právem, příp. jinými doplňujícími ujednáními.........6.000,- Kč

Drobné nemovitosti nízké hodnoty (např. garáž)...........................................................3.000,-Kč

 

Jiné písemné právní jednání vztahující se k nemovitostem

Nájemní smlouva, výpověď nájmu, zřízení věcného břemene atd......................2.000,-Kč - 10.000,-Kč dle rozsahu a náročnosti
 

Rodinné právo

obecná konzultace bez převzetí právního zastoupení ..........................300,- Kč

odměna za právní zastoupení v soudním řízení činí, dle vyhlášky MS 177/1996 Sb. ve věci:

péče o nezletilé (styk, výživné)............................................................1.300,-Kč (včetně paušální náhrady nákladů)

rozvod manželství................................................................................1.800,-Kč (včetně paušální náhrady nákladů) 

za každý úkon právní služby (úkonem právní služby je: porada s klientem a převzetí věci; písemné podání soudu; účast na jednání, atd.)

V případě účasti na jednání je účtována náhrada za zrátu času  dle vyhlášky MS 177/1996 Sb. a cestovné dle příslušné vyhlášky MPSV  

 

Rozvod manželství "dohodou", bez právního zastoupení

   Odměna advokáta za přípravu kompletních podkladů pro rozvod manželství 

bez zjišťování příčin rozvratu manželského soužití (rozvod "dohodou") se odvíjí od složitosti případu a obsahu společného jmění manželů (např. zda jsou předmětem vypořádání nemovitosti, nebo věci či závazky, značné hodnoty, zda je třeba upravit poměry k nezletilým dětem atd.) zpravidla v rozsahu... 5.000,- Kč - 15.000,- Kč

 

Právní zastoupení v soudním řízení

Odměna advokáta v případě právního zastoupení v soudním řízení je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlonosti č. 177/1996 Sb.

Před převzetím věci, zpravidla  v rámci první konzultace, je klient informován o předpokládaném rozsahu právní služby a předpokládané výši odměny advokáta, je-li to možné, je rovněž informován o dalších předvídatelných nákladech, jež klientovi v souvislosti v vyřizováním předmětné záležitosti moho vzniknout.