Odměna advokáta

Ceník vybraných právních služeb:

(V mimořádných případech si advokátka vyhrazuje právo níže uvedenou výši odměny změnit. V takovém případě bude klient informovám před poskytnutím právní služby)
 

Obecná právní konzultace.. 500 Kč/hodina

Úplatná smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem:

do hodnoty 100.000,-Kč ............... 3.000,- Kč

do hodnoty 2.000.000,- Kč ............5.000,- Kč

do hodnoty 5.000.000,- Kč.............6.000,- Kč

 

Advokátní úschova:

Úschova do částky 100.000,- Kč .............................  2.000,- Kč;

nad 100.000,- Kč do 500.000,- Kč ...........................  3.000,- Kč

Úschova nad 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč .......... 4.000,- Kč

Úschova nad 1.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč.......  5.000,- Kč 

 

Bezúplatná smlouva o převodu vlastnického práva k Nemovitostem

 

Bez věcného břemene a jiných doplňujících ujednání...................................................4.000,- Kč

S věcným břemenem, předkupním právem, příp. jinými doplňujícími ujednáními.......5.000,- Kč

Drobné nemovitosti nízké hodnoty (např. garáž)............................................................3.000,-Kč

 

Písemné právní jednání vztahující se k nemovitostem

Nájemní smlouva, výpověď nájmu, zřízení věcného břemene atd......................2.000,-Kč - 5.000,-Kč dle rozsahu a náročnosti
 

Právní zastoupení v oblasti rodinného práva

obecná konzultace bez převzetí právního zastoupení ..........................300,- Kč

odměna za právní zastoupení v soudním řízení činí, dle vyhlášky MS 177/1996 Sb. ve věci:

péče o nezletilé (styk, výživné)............................................................1.300,-Kč (včetně paušální náhrady nákladů)

rozvod manželství................................................................................1.800,-Kč (včetně paušální náhrady nákladů) 

za každý úkon právní služby (úkonem právní služby je: porada s klientem a převzetí věci; písemné podání soudu; účast na jednání)

V případě účasti na jednání je účtována náhrada za zrátu času  dle vyhlášky MS 177/1996 Sb. a cestovné dle příslušné vyhlášky MPSV  

 

Rozvod manželství "dohodou", bez právního zastoupení

Odměna advokáta za přípravu kompletních podkladů pro rozvod manželství 

bez zjišťování příčin rozvratu manželského soužití (rozvod "dohodou") se odvíjí od složitosti případu a rozsahu SJM (např. zda jsou předmětem vypořádání

 nemovitosti, nebo věci či závazky, značné hodnoty, zda je třeba upravit poměry k nezletilým dětem atd.) zpravidla v rozsahu  ....5.000,- Kč - 10.000,- Kč

 

Mimosmluvní odměna advokáta

    V případě, že není mezi advokátem a klientem dohodnuto jinak, určí se cena za advokátem poskytnutou službu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.. převážně dle hodnoty věci, ve které advokát službu poskytuje, případně podpůrně, či analogicky, způsobem touto vyhláškou stanoveným. Odměna advokáta dle tohoto předpisu je vždy účtována za úkon právní služby.

Smluvní odměna advokáta

    Cena za advokátem poskytnuté služby může být stanovena na základě dohody stran, advokáta a klienta. Odměna advokáta se v takovém případě odvíjí zejména od hodnoty věci, jež je předmětem právní služby, či od věcné či časové náročnosti poskytnutých právních služeb. Smluvní odměnu lze dohodnout jako 

 

  • úkonovou (za každý, pro klienta provedený úkon)
  • časovou ( dle času potřebného pro provedení právní služby při stanovené sazbě za hodinu práce advokáta)
  • jednorázovou
  • paušální v případě že klient požaduje pravidelné poskytování právních služebje možno odměnu advokáta dohodnout jako předem stanovenou úhradu za určité období, bez přímé vazby na konkrétní rozsah poskytnutých služeb v tom kterém období.

 

    Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje advokáta, vynaložené v souvislosti s poskytovanou právní službou ( soudní poplatky, náklady na zpracování znaleckých posudků, cestovní náklady, poštovné a pod.)

 

    Před převzetím věci, zpravidla  v rámci první konzultace, je klient informován o předpokládaném rozsahu právní služby a předpokládané výši odměny advokáta, je-li to možné, je rovněž informován o dalších předvídatelných nákladech, jež klientovi v souvislosti v vyřizováním předmětné záležitosti moho vzniknout.