Právní služby

V rámci výkonu advokacie poskytuji zejména:

 
 • všeobecné právní poradenství
 • tvorbu smluv, dohod a jiných právních dokumentů
 • zastoupení při písemném, či osobním jednání v rámci mimosoudních jednáních
 • kompetní právní zastoupení v soudním řízení
 • tvorbu žalob, návrhů, opravných prostředků a jiných procesních podání v rámci soudního řízení
 • a další
 

a to převážně v následujících oblastech občanského práva:

 
 • Právní vztahy k nemovitým věcem:
 • Zpracování smluvní dokumentace při dispozicích nemovitým majetkem (darování, prodej, vypořádání spoluvlastnictví a.j.), včetně zpracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Advokátní úschova finančních prostředků a listin při úplatném převodu vlastnického práva
 • věcná břemena (zřízení a výkon)
 • Pronájem nemovitostí
 
 • Rodinné právo
 • Obecné právní poradenství při rozpadu manželství
 • Péče o nezletilé
 • Výživné nezletilých
 • Úprava styku rodiče s dítětem
 • Vypořádání společného jmění při rozvodu a po rozvodu manželství

 

    Přesto, že se v rámci své praxe specializuji na výše označené oblasti práva, jsem oprávněna poskytovat právní služby ve všech oblastech práva České republiky. Je tedy samozřejmě možné obrátit se na mne s právním problémem či otázkou z jakékoli oblasti práva, za účelem bližší dohody o případném poskytnutí právní služby. kontakt