Právní služby

V rámci výkonu advokacie poskytuji zejména:

 • všeobecné právní poradenství
 • tvorbu smluv a jiných právních dokumentů
 • tvorbu žalob, návrhů a jiných procesních podání
 • účast při mimosoudních jednáních
 • správu a vymáhání pohledávek
 • právní zastoupení před soudy
 • právní zastoupení v exekučním řízení
 • a další

 

a to převážně v oblastech:

 

 • občanského práva
 • dispozice s movitým či nemovitým majetkem (darování, prodej, pronájem)
 • věcná břemena (zřízení a výkon)
 • závazkové (smluvní) vztahy a spory z nich plynoucí
 • pracovněprávní vztahy
 • rodinné právo
 • a další vztahy mezi nepodnikajícími občany

 

 • obchodního práva
 • Závazkové vztahy mezi podnikajícími subjekty

 

 

    Přesto, že se v rámci své praxe specializuji na oblast soukromého práva, jsem oprávněna poskytovat právní služby ve všech oblastech práva České republiky. Je tedy samozřejmě možné obrátit se na mne s právním problémem či otázkou z jakékoli oblasti práva, za účelem bližší dohody o případném poskytnutí právní služby. kontakt